Uniforme Verkoopvoorwaarden Nederlands Verbond van Detailhandelaren

in Verf en Wandbekleding Den Haag, januari 2012

Ingeschreven in het handelsregister KvK 61226742.
BTW nummer: NL854261102B01

Artikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de detailhandel in verf, wandbekleding en aanverwante artikelen, tenzij de verkoper schriftelijk nadrukkelijk heeft verklaard, dat andere voorwaarden van toepassing zullen zijn. Indien bedoelde overeenkomsten op iets anders betrekking hebben dan op verkoop van gemelde goederen, zijn deze voorwaarden daarop eveneens -voor zover nodig naar analogie- van toepassing.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1. Een overeenkomst komt pas tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging door verkoper dan wel door de feitelijke uitvoering van bestelling of door schriftelijke of elektronische opdracht van koper.

2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. Een offerte is 14 dagen geldig, waarna er geen aanspraak meer door de koper op kan worden gemaakt.

3. Indien Verkoper gegevens behoeft van de Koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Koper deze juist en volledig aan Verkoper ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 3 Aanbod en tarief

1. Indien na het tot stand komen doch voor het uitvoeren van de overeenkomst enige kostprijsverhogende omstandigheid optreedt, heeft verkoper het recht de overeengekomen prijs naar evenredigheid te verhogen. De koper heeft dan het recht de overeenkomst binnen 10 dagen na mededeling te ontbinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

2. Alle opgaven door Verkoper van prijzen, specificaties en of andere aanduidingen van goederen op haar website worden met zorgvuldigheid gedaan. Verkoper kan echter niet instaan voor de juistheid van deze gegevens of voor het feit dat zich afwijkingen hiervan kunnen voordoen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Verkoper niet. Verkoper heeft dan ook het recht overeenkomsten aangegaan op basis van deze onjuistheden met onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel te vernietigen.

Artikel 4 Levering

1. Koper ontvangt zijn bestelling zo spoedig mogelijk. De bij het aangaan van de overeenkomst aangegeven levertermijn is indicatief. Indien bezorging binnen deze termijn niet mogelijk is, o.a. wegens het niet voorradig zijn van het product of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Koper binnen 30 dagen na het aangaan van de overeenkomst hiervan bericht. Koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

2. Indien de overeenkomst slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd heeft Koper alleen de mogelijkheid tot gehele annulering van de overeenkomst indien de verschillende goederen een aantoonbare samenhang vertonen. Indien geen sprake is van een aantoonbare samenhang van de verschillende goederen dan kunnen door consument slechts die goederen worden geannuleerd die niet geleverd kunnen worden.

3. Door de koper uit voorraad gekochte en betaalde artikelen kunnen, mits vergezeld van het desbetreffende betaalbewijs, worden geruild of retour gebracht bij Verkoper, mits die ruiling of retournering geschiedt binnen 14 dagen na aankoop, mits de desbetreffende artikelen ongebruikt en ongeopend zijn, en verkeren in de staat waarin ze zijn afgeleverd.

4. Behoudens op grond van aantoonbare fabrieksfouten of kwaliteitsafwijkingen kunnen in afwijking van het in lid 3 bepaalde, zogenaamde metrage-goederen en goederen die speciaal zijn gemengd/samengesteld niet worden geruild of retour gegeven.

5. Goederen die ten behoeve van koper worden besteld bij een leverancier zijn voor risico van verkoper als verkoper de maat heeft opgenomen, c.q. voor koper als koper de maat heeft opgegeven en conform op het bestelformulier als maat/maten is vermeld.

6. De Verkoper is niet aansprakelijk voor geringe kleurafwijkingen ten opzichte van in de winkel getoonde monsters in bestelde goederen. Dit geldt tevens indien er een nabestelling heeft plaatsgevonden en deze goederen gering afwijken van de eerste bestelling.

7. Levering vindt, behoudens nadrukkelijk anders overeengekomen, plaats op de locatie van verkopers. Tijdens het vervoer door derden van de goederen van verkoper naar de door koper aangegeven plaats, geschiedt het transport voor risico van koper.

8. Verkoper heeft het recht de levering in gedeelten te doen plaatsvinden.

9. Ingeval mede tot verkopers verplichtingen behoort het aanbrengen van het verkochte, zal de levering - hoe dan ook – geacht worden voltooid te zijn zodra het verkochte is aangebracht.

Artikel 5 Uitgestelde levering

1. Als de goederen niet op de afgesproken datum afgeleverd kunnen worden, doordat koper ze niet kan of wil aanvaarden, dient binnen redelijke termijn een 2e levering te worden gedaan. Indien deze ook wordt geweigerd, is verkoper gerechtigd opslagkosten en eventueel verder aantoonbare kosten in rekening te brengen.

2. Na 3 maanden is koper verplicht de goederen af te nemen en zelf voor de opslag zorg te dragen. Koper blijft verplicht alle speciaal bestelde en/of op maat gemaakte goederen te voldoen.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Verkoper aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Verkoper aangegeven. Verkoper is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Koper van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De Koper is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Koper een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Verkoper heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4. Bij het plaatsen van een bestelling, dient de koper een aanbetaling te verrichten ten bedrage van 25% van de waarde van de te bestellen artikelen, zulks met een minimum van € 50,-. Verkoper heeft het recht – alvorens te leveren of verder te leveren - te eisen dat de koopsom vooruit wordt betaald dan wel dat zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van kopers verplichtingen.

5. Het aanbetaalde bedrag wordt alleen terugbetaald als levering onmogelijk blijkt omdat de fabrikant/grossier de bestelde goederen niet aan de Verkoper kan leveren.

6. Zekerheidsstelling bij zakelijke kopers: bij een overeenkomst met een zakelijke koper is de Verkoper gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan voldoende zekerheid van de koper te vorderen voor het nakomen van de betalingsverplichtingen.

7. De koopprijs moet, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen, zonder verrekening, korting of compensatie onverwijld aan verkoper worden voldaan.

8. Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten welke verkoper moet maken voor het behoud of de uitoefening van zijn rechten komen integraal ten laste van koper.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Verkoper in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Verkoper totdat de Koper alle verplichtingen uit de met Verkoper gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen (verlengd eigendomsvoorbehoud.) De verkocht goederen blijven, mits niet verwerkt, het eigendom van verkoper totdat koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Niettemin is de zakelijke koper gerechtigd de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken en te vervreemden.

2. Door Verkoper geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Verkoper veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om Verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. De Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Verkoper ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Verkoper gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Koper zich er jegens Verkoper bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6. Voor het geval Verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Verkoper en door Verkoper aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames

1. Er geldt een garantietermijn van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Verkoper verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die garantie, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Koper in rekening gebracht worden.

2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Koper en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Verkoper, de Koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.

3. De Koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Verkoper geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

4. De Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee weken na ontdekking schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat

Verkoper in staat is adequaat te reageren. De Koper dient Verkoper in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5. Indien de Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Verkoper daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Koper.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Verkoper is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Verkoper toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

5. Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is de aansprakelijkheid van Verkoper ten opzicht van Koper per gebeurtenis beperkt tot maximaal het aankoopbedrag van het betreffende product.

6. De aansprakelijkheid van Verkoper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

7. Dit artikel blijft van kracht na beëindiging van de opdracht c.q. ontbinding van de overeenkomst ongeacht reden van beëindiging c.q. ontbinding van de overeenkomst.

8. Verkoper is niet aansprakelijk voor de juistheid van de door of namens hem gegeven adviezen, noch garandeert hij bepaalde resultaten bij het gebruik van geleverde goederen.

Artikel 10 Vrijwaring

1. De Koper vrijwaart Verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Verkoper toerekenbaar is.

2. Indien Verkoper uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden Verkoper zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Verkoper, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Verkoper en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

Verkoper behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Verkoper heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Koper ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden in strijd mocht blijken te zijn met enige bepaling van dwingend recht, zal bedoelde bepaling als niet geschreven gelden zonder dat de geldigheid van de overige bepalingen daardoor wordt aangetast.

2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

3. Alle geschillen, welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van ten deze bedoelde overeenkomsten, waarbij deze Uniforme Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de woonplaats van de verkoper, in dier voege, dat verkoper het recht heeft het geschil te doen berechten door de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper.

• SPECIFIEK IN KADER VAN DIENSTVERLENING

Het volgende artikel is specifiek bedoeld voor de situatie van dienstverlening. Er doen zich namelijk situaties voor waarbij de verkoper een project aan de koper levert. Dus wanneer de koper bijvoorbeeld naast het kopen van een blik verf, wenst dat er een schilder langskomt om de muren te verven. Het artikel geldt in aanvulling op alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden:

Artikel 14 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang buitengerechtelijk te ontbinden, indien: de Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen; de Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;Indien door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van Verkoper kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Verkoper kan worden gevergd.

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Verkoper op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

3. Indien Verkoper op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Verkoper, zal Verkoper in overleg met de Koper zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Koper toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Verkoper is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Koper in rekening gebracht. De Koper is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Verkoper genoemde termijn te voldoen.

5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Verkoper vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Verkoper op de Koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

6. Indien de Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Koper in rekening worden gebracht.

• SPECIFIEK IN KADER VAN KOOP VIA WEBSHOP

Het volgende artikel is specifiek bedoeld voor de situatie van koop door een consument via een webshop.

Het artikel geldt in aanvulling op alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden:

Artikel 15 Herroepingrecht tijdens bedenktijd

1. Koper heeft gedurende veertien werkdagen na de ontvangst van de goederen het recht om zonder opgaaf van redenen en zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren en derhalve de overeenkomst te ontbinden. Koper maakt daarvan dan direct melding aan de verkoper.

2.Beperkingen of uitsluitingen van het herroepingsrecht binnen de bedenktijd van veertien werkdagen - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen, zoals speciaal afgesneden materialen, speciaal bestelde goederen zoals behang, afgevulde spuitbussen en mengmachineverf - zijn op diverse artikelen in het assortiment van toepassing. Het herroepingsrecht zal worden uitgesloten voor producten die door de Verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument. Daaronder vallen onder andere afgesneden materialen, speciaal bestelde goederen zoals behang en op maat gemaakte producten als mengverf en speciaal afgevulde spuitbussen.

3. De te retourneren goederen dienen bij terugontvangst door Verkoper onbeschadigd te zijn en verpakt te worden in de originele verpakking.

4. Bij vooruitbetaling zal Verkoper het aankoopbedrag binnen 14 dagen aan koper terugbetalen. De kosten van toezending zullen slechts worden terugbetaald indien koper de gehele bestelling retourneert.

5. Dit artikel is niet van toepassing op de koper niet zijnde consument.